BATZORDEAK/COMISIONES

Biltzar Nagusia

 • Batzarrari eta batzordeetako ordezkariei. Horrek, era berean, biltzar nagusiari, botererik handiena daukalako.

Idazkaritza eta batzarra

 • Barne antolaketa
 • Akta egitea, dokumentuak
 • Bazkideen zerrendak egitea
 • Gai legalak
 • Bilerak eta biltzarrak prestatzea
 • Elkartearen ordezkaritza ofiziala

Diru-zaintza

 • Ekonomia-kudeaketa globala
 • Diru-laguntzen ildoak eta gauzatze teknikoa
 • Aurrekontuak
 • Kontabilitatea
 • Jarraipena
 • Ordainketak eta kontratazioak

Zerbitzuak eta eskolaz kanpoko jarduerak,Harrera, Zaintza, jantoki proiektua, eskolaz kanpokoak, prestakuntza…

 • Plangintza, antolakuntza, jarraipena, koordinazioa eta ebaluazioa
 • Eskarien bilketa
 • Proiektuak prestatzea

Mantentze batzordea

 • Zentroaren oraingo eta etorkizuneko beharren balorazioa
 • Plangintza eta jarraipena
 • Barne eta kanpo koordinazioa
 • Ordezkaritza
 • Proposamenaketa protestak

Hezkuntza batzordea

 • Zentroaren hezkuntza proiektuaren jarraipena eta hobetzeko ekarpenak
 • Emaitzen ebaluazioa
 • Hezkuntza proposamenak
 • Koordinazioa
 • Egoera zehatzei ekitea

Jai eta ospakizunen batzordea

 • Koordinazioa zentroarekin
 • Ekonomia kudeaketa, kontratazioa
 • Proposamenak
 • Prestatzea
 • Gauzatzea

____________________________________________________

Asamblea general

 • Todas las comisiones dan cuentas a la junta y a los representantes de las comisiones.

Secretaría y Junta

 • Organización interna
 • Elaboración de actas, documentos
 • Elaboración de listas de personas asociadas
 • Cuestiones legales
 • Preparación de reuniones y asambleas
 • Representación oficial de la Asociación

Tesorería

 • Gestión económica global
 • Líneas y elaboración técnica de subvenciones
 • Presupuestos
 • Contabilidad
 • Seguimiento
 • Pagos y contrataciones

Servicios y extraescolares, Harrera, Zaintza, Proyecto de jantoki, formación…

 • Planificación, organización, seguimiento, coordinación y evaluación
 • Recogida de demandas
 • Elaboración de proyectos

Comisión de mantenimiento

 • Valoración de las necesidades de centro
 • Planificación y seguimiento
 • Coordinación interna y externa
 • Representación
 • Propuestas y protestas

Comisión educativa

 • Seguimiento y aportaciones de mejora al proyecto educativo del centro
 • Evaluación de resultados
 • Propuestas educativas
 • Coordinación
 • Abordaje de situaciones concretas

Comisión de fiestas y celebraciones

 • Coordinación con el centro
 • Gestión económica, contratación
 • Proposiciones
 • Preparación
 • Ejecución